/  Adatvédelmi tájékoztató

UTOLSÓ FRISSÍTÉS: 2022. MÁRCIUS 04.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Platán Tata egységeit üzemeltető Platán Kávéház Kft. hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.

A Platán Kávéház Kft. azon személyes adatok adatkezelője, amelyeket vendégeink vagy leendő vendégeink bocsátanak rendelkezésünkre, amikor a platantata.hu weboldalt használják, valamint személyek egyéb csoportjai esetében, akiket a jelen tájékoztató vendégként azonosít, és akik különböző csatornákon, üzleti kapcsolattartókon és a munkatársainkon keresztül lépnek velünk kapcsolatba.

A Platán Kávéház Kft. üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel. Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtásához a lehető legkevesebb személyes adatot kelljen kezelnünk. Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a természetes személyek személyes adataival és adatvédelemmel kapcsolatos törvényes jogait és észszerű elvárásait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt fejti ki, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.

Az általunk követett elvek közül több az EU általános adatvédelmi rendeletéből (GDPR)

következik. Ugyanakkor a személyes adatok védelmével és az adatvédelemmel kapcsolatban

valamennyi hatályos jogi követelménynek megfelelünk.

Adatvédelemért felelős munkatárs: Szeles László

A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében.

A GDPR szerint az “érintettek” olyan, bárhol élő természetes személyek, akik az EU-ban valamely “adatkezelővel” állnak kapcsolatban, vagy olyan, EU-n belüli élő természetes személyek, akik az EU-n kívül valamely adatkezelővel állnak kapcsolatban. Az „adatkezelő” az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének módját meghatározza. A “személyes adat” minden olyan adat, amely az érintetthez köthető.

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi egyedi jogokkal rendelkeznek:

 • a) Átlátható tájékoztatás
 • b) Saját adatokhoz való hozzáférés
 • c) Pontatlan adatok helyesbítése
 • d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
 • e) Hozzájárulás visszavonása
 • f) Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
 • g) Az adatkezelés elleni tiltakozás
 • h) Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
 • i) Adathordozhatóság
 • j) “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
 • k) Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben!

A jelen Tájékoztató mindezen jogok összességére vonatkozik. E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttatjuk el Önnek. Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel. !

Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről. E jogoktól eltérően, ha Ön úgy gondolja, hogy a Platán Kávéház Kft. az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk.

Hivatalos panaszt e-mailben vagy postai úton tehet, az a KAPCSOLAT menüpontban megadott elérhetőségek egyikén.

Igyekszünk indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül válaszolni Önnek.

1.1 Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

1.2 Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll a Platán Kávéház Kft.-től igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:

 • a) Az adatkezelés célja
 • b) Az érintett személyes adatok kategóriái
 • c) Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
 • d) A személyes adatok tárolásának időtartama
 • e) Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
 • f) Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
 • g) Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
 • h) Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
 • i) Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3 Pontatlan adatok helyesbítése

Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, azokat az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük.

1.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
 • b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
 • c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
 • e) Jogellenesen kezeltük adatait
 • f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell !S

Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

 • a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
 • c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni. A biztonsági másolatokat rotációs alapon [12 hónapon] belül megsemmisítjük.

1.5 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ezt megteheti úgy, hogy a 2. (Tevékenységek) fejezet megfelelő pontjában megadott e-mailcímre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.

Az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelést. !

1.6 Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése

Ön kérheti, hogy a Platán Kávéház Kft. korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a

tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával lehet kezelni, vagy:

 1. a) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 2. b) más személy jogainak védelme érdekében, vagy
 3. c) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon

korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást

találni.

1.7 Az adatkezelés elleni tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen,

amennyiben:

Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt

állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek

Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is,

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. (A profilalkotás olyan automatizált

döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy

tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik, vagy előre jelzik azokat.) Ilyen

tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük. !!

1.8 Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló

döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben

érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:

 1. a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,

vagy

 1. b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak

és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is

megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő

intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi

beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9 Adathordozhatóság

A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó

személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az

érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha

ez technikailag megvalósítható.

Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában

széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön

kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

 

1.10 Felügyeleti Hatóságnál

Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel

szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet. Ha Ön életvitelszerűen nem

Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország

Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.

Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/

index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar

hatósághoz fordulhat panaszával: !

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely / Legal seat : 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11

Levelezési cím / Mailing address : 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Angol nyelvű e-mail cím: privacy@naih.hu

Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

1.11 Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval

szemben

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése

következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó

tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás

megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is. !

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása

szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A

perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett

pernyertessége érdekében beavatkozhat. !

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az

egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12 Forduljon a Platán Kávéház Kft.-hez a GDPR-rel kapcsolatban

A fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Platán Kávéház Kft.-hez intézett

panasz esetében, vagy a GDPR-rel, vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés

esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő: !

E-mail: info@platanrestaurant.hu

Levelezési cím: Platán Kávéház Kft. 2890 Tata, Kastély Tér 6.

2) Adatkezelések

2.1 Szobafoglalás

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes

adatok valamelyikét vagy akár mindegyikét kérhetjük:

Teljes név

Megszólítás

Érkezés napja

Távozás napja

Egy szobában tartózkodó felnőttek száma

Szoba típusa

Az igénybe venni kívánt szolgáltatási csomag

Email cím

Teljes levelezési cím

Érkezési idő

Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit !

Az adatkezelési cél:

Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát

bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilván tartsuk a fizetési eszközt, amivel

elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.

Az Ön email-címét abban a kivételes esetben használjuk, ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő

változásról, vagy három nappal az elutazás után, hogy ossza meg velünk a tartózkodásával

kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során

még jobb szolgáltatást nyújthassunk.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogszerűségének alapja, hogy ezekre az adatokra egy, szobafoglalásra irányuló

szerződés teljesítéséhez van szükségünk. Az Ön email-címét annak érdekében kezeljük, hogy a

tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”. Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a

kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem

sérti az Ön alapvető jogait.

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén

kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre

vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Előfordulhat például, hogy az Ön nevét és a

bejelentkezés napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása

érdekében kezelt adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb

kategóriák a következők:

Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van

szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig

megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az

adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.

A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes

bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes

vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át

megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat. !

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az

adatokat.

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban

kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján.

2.2 Bejelentő lap

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai

szolgáltatás igénybevételének feltétele):

A következő adatok kezelése jogszabályi kötelezettség pl .: keresztnév, vezetéknév, anyja

neve, számlázási adatok;

Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellnes, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján)

kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya

adatok, szobaszám, vendégek száma

A Platán Kávéház Kft. a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeljük

távozását követő 3 napig a nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük

véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat. !

Az adatkezelés célja:

Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is. !

Az adatkezelési idő:

A személyes adatok megőrzését az egyes adatmezők szintjén, nem pedig az adott vendégre

vonatkozó összes adat szintjén végezzük. Például előfordulhat, hogy az Ön nevét és a bejelentkezés

napját hosszabb ideig őrizzük meg, mint az email címét. A szolgáltatások nyújtása érdekében kezelt

adatokat az adatok függvényében 2-8 évig őrizzük.

Egyes esetekben jogszabályi kötelességünk hosszabb ideig megőrizni a személyes adatokat. A főbb

kategóriák a következők:

Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van

szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig

megőrizni. Ezért ha Önnek a számlát 2018. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az

adatokat 2026. december 31-ig kell megőriznünk.

A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes

bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes

vendéget. Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított 6 éven át

megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban

kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján. !!

2.3 Vendég kérdőív és értékelő rendszer

A Platán Kávéház Kft. a vendégház szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási

folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer

segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az

alábbi személyes adatait:

Név

Látogatás dátuma

 

Szobaszám

Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve

a válaszadás biztosítását szolgálja. !

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem

visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Platán Kávéház Kft.

statisztikai célokból is felhasználhatja. !

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér

visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén

(e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt. !

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az

adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A

hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. !

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása

után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott email

címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu !!

2.4 Kamerarendszer

A Platán Kávéház Kft. által üzemeltetett Platán Tata egységei egész területén kamerák üzemelnek – melyek képi rögzítést és tárolást végeznek – a Vendégek

személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi a szálloda bejáratánál.

Az adatkezelés célja:

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, azaz a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve

a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az

elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok

bizonyítása más módszerrel nem érhető el. !

Az adatkezelés jogalapja:

Ezen adatkezelésünk jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben Ön a Platán Tata egységei

megfigyelt területére a bejáratnál elhelyezett figyelmeztetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása

megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Kérjük, ne menjen be, ha ehhez nem kíván

hozzájárulni.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást a Platán Kávéház Kft.

adatkezelésért felelős munkatársától kaphat.

 

A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét

kérjük, jelezze az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail, vagy a postai címére küldött levél

útján. !

2.5 Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél

küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra

vonatkozóan kér hírlevelet. !

Az adatkezelés célja:

Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok

kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére. !

Az adatkezelési idő:

Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem

szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével,

vagy a info@platanrestaurant.hu-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem

érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján.

 

2.7 Platán Ajándékutalvány

Az ajándékutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg: Személyes vásárlás esetén:

Név

Számlázási név és cím

Online megrendelés esetén a Platán Kávéház Kft. hivatalos weboldalán keresztül:

Név

E-mail cím

Telefonszám

Számlázási név és cím

Kézbesítési név és cím !

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás az Ajándékutalvány kézbesítése érdekében, számlázás. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ajándékutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező,

a szolgáltatás nyújtásának feltétele. !

Az adatkezelési idő:

Az így kapott személyes adatokat a Platán Kávéház Kft. a mindenkori adójogi és számviteli

előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján. !!!

2.8 Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)

A Platán Kávéház Kft. által üzemeltetett egységek elérhetőek a Facebook és Instagram

közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon

található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található

„dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével

törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér,

de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

 

!!!!

Az adatkezelés célja:

A Platán Kávéház Kft. által üzemeltetett Vendégház és Étterem weboldalán található tartalmak

megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön

szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem

érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést

hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is

hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános. !

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. !

Az adattovábbításra, vagy adat-feldogozó igénybevételére nem kerül sor. !

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást

a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken

kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

help.instagram.com

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a 2.10. pontban

foglaltak szerint zajlik.

A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodáról/

fitness klubról/étteremről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri

az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján. !!

2.9 Nyereményjáték

A Platán Kávéház Kft. önállóan vagy külsős céggel együtt esetenként nyereményjátékot szervez. A

nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online jelentkezést követően van lehetőség,

általában az alábbi adatok megadása után:

Név

Lakcím

Telefonszám

E-mail cím

Előfordulhat, hogy nincs szükség a fenti adatokra (pl: Facebook nyereményjátékban), vagy más

adatra is szükség van, így az adatok köre változhat.

 

Az adatkezelés célja:

Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Platán

Kávéház Kft. eljuttathassa a nyereményt. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az info(kukac)platanrestaurant.hu címre

küldött e-mail, vagy a szálloda posta címére küldött levél útján. A visszavonás nem érinti az azt

megelőző adatkezelést. A hozzájárulás feltétele a nyereményjátékban történő részvételnek. !

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül az így kezelt adatok

(a nyertes/ek és pótnyertes/ek kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes/ek és pótnyertes/ek adatait,

amennyiben az szükséges a Platán Kávéház Kft. a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak

megfelelő 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat. !

Az esetleges adattovábbításról, és adatfeldolgozókról, valamint az adatkezelés egyéb jelen

tájékoztatótól eltérő részleteiről mindig az adott nyereményjáték során adunk tájékoztatást. !

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a

Platán Kávéház Kft. a jelen Tájékoztató 2.5. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk a Platán Kávéház Kft. címre küldött e-mail útján. !

2.10 Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon,

postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). Ilyen esetben a velünk

megosztott személyes adatok adatkezeléséhez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja:

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön (vélelmezett) önkéntes hozzájárulása. A

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni

megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogos adatkezelést.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek

kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A

kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő:

Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz

megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a

levelezés természetéből adódóan – adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a

megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a

minden esetben egyedileg vizsgált – szükséges ideig tároljuk.

 

2.11 Panaszkezelési jegyzőkönyv

A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz

azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Platán Kávéház Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

A fogyasztó neve, lakcíme

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja

A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok

és egyéb bizonyítékok jegyzéke

A Platán Kávéház Kft. nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges

A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli

panasz kivételével – a fogyasztó aláírása

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi

azonosítószáma

Az adatkezelés célja:

A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel. !

Az adatkezelés jogalapja:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a

fenti adatkezelést. !

Az adatkezelés idő:

A jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év. !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján. !

2.12 Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok” !

2.13.1 Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop,

PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a

használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és

címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy

cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a

rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a

törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat

kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges

hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. !

Az adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika

készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal

együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. !!

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a

szolgáltatás nyújtásának feltétele. !

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

2.13.2. Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz

merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik

(visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a

látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési

adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével

kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a

látogatók online élményének fokozása érdekében. !

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is

alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az

androidos mobileszközökön. !

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, not ebook vagy mobileszköz csak

ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik

segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten

megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje

kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés

megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével,

illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató

számítógépéről.

A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a

számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap

felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító –

felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben,

ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes

működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes

adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a

felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót,

hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban,

könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy

másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott

webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében. !

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban

lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön

egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a

webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen

elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén

eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző

 

Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell

mondania a honlap bizonyos funkcióiról. !

Milyen cookie-kat alkalmazunk? !

 1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:

Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az

adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §

(3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik. !

 1. a) Kitöltési segédlet

Az adatkezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére

megfelelőnek tűnő kitöltést.

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart !

 1. b) Segít a keresésben

Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart ! c) Helyesírás ellenőrző

Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat

Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart !

 1. d) Nyelvi beállítás azonosítása:

Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével

beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait.

Az adatkezelési idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk. ! e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak

megosztásra kerüljenek.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk. !

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

 1. f) Multimédia lejátszó (youtube)

Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat

lejátssza.

Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk. !

 1. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k

Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot.

Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel,

hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim

módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a

statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. Az ilyen adatok

gyűjtésében segít a Google Tag Manager (és Google Analytics), valamint a Hotjar. !

 1. Marketing célú cookie-k

Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró

ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az

 

azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön

részére kialakított reklámok. !

 1. a) Kategorizálás a látogatás helye szerint,

Az adatkezelési idő: 269 nap !

 1. b) Személyreszabott Facebook ajánlatok

Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap ! c) A Platán Kávéház Kft. reklámjaira történő klikkelés figyelése

Az adatkezelési idő: 2 év !

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy

egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az

info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail útján. !

2.13.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Platán Kávéház Kft. társaságnak nincs

semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem

is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési

tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná. !

2.14 Álláshirdetések

Az e-mailben, papír alapon lehetősége van arra, hogy a Platán Kávéház Kft. állásajánlataira

jelentkezzen. !

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt pályázatokról, a megfelelő

jelentkezők kiválasztása és az állásajánlatra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel. !

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, mely e-mail, vagy papír alapon küldött jelentkezés esetén vélelmezett. A

hozzájárulását bármikor visszavonhatja e-mail, vagy levél útján. A visszavonás nem érinti az azt

megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy az adatok megadása önkéntes, de hozzájárulás

visszavonása esetén, vagy valamely általunk kért dokumentum, adat hiányában nem tudjuk elbírálni

jelentkezését. !

Az adatkezelési idő:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/

megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztása után az

alábbiak szerint kezeljük:

a sikertelen pályázót e-mailben va gy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az

adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését. Amennyiben 30 napon belül

nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait

töröljük a rendszerből.

a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők

adatbázisából.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó jelentkezések kezelése:

Postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk.

Egy év elteltével az így megadott önéletrajz és adatok törlésre kerülnek. !

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja

gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük,

jelezze felénk az info@platanrestaurant.hu címre küldött e-mail, vagy a szálloda posta címére

küldött levél útján. !

2.15 Személyzet

A jelen tájékoztatóban szereplő információk, valamint az 1. pontban ismertetett jogok a Platán

Kávéház Kft. alkalmazottaira, valamint az ő adataik kezelésére is érvényesek. !

Alkalmazottainkat közvetlenül tájékoztatjuk az Alkalmazotti Adatkezelési Tájékoztatónkban

foglaltakról és személyes adataik kezelésének részleteiről. !

2.16 Üzleti kapcsolattartás

A legtöbb céghez hasonlóan Vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes

alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk. !

Az adatkezelés célja:

Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy

vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak. !

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelési tevékenységünk jogalapja „a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti

kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek”.

Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag vállalataikkal történő üzleti együttműködés

kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk. Nem végzünk például

marketingtevékenységet ezen kapcsolattartók felé adataik felhasználásával, és azokat nem

továbbítjuk harmadik feleknek. !

Az adatkezelési idő:

Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a

rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. !

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során. !

3) Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a Platán kávéház Kft., a GDPR értelmében,

köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni. Ez a rész a

GDPR által előírt minden információt tartalmaz.

A Platán Tata egységeit üzemeltető jogi személyek teljes

hivatalos neve:

Teljes hivatalos név: Platán Kávéház Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Platán Kávéház Kft.

Székhely: 2890 Tata, Kastély tér 6.

Levelezési cím: 2890 Tata, Kastély tér 6.

Cégbíróság:

Cégjegyzékszám: 11 09 014311

Adószám: 14463259211

Képviseletében eljár: Szeles László – Ügyvezető

Adatvédelemért felelős: Szeles László – Ügyvezető

Telefonszám: +36 34 380 564

E-mail címe: info@platanrestaurant.hu

Tevékenység: Éttermi, mozgó vendéglátás

A Platán Kávéház Kft. által üzemeltetett Vendégház és Étterem !

Az egységek (marketing) nevei: Platán Tata / Platán Udvarház és Platán Utca, Platán Gourmet Étterem, Platán Bisztró, Platán Kioszk, Platán Pék

Címe: 2890 Tata, Kastély tér 6.

Telefon: +36 30 444 9055